Ubezpieczenia Gospodarstw rolnych
 
Więcej ...

1. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
2. Ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych.
3. Ubezpieczenie koni i bydła od padnięcia lub uboju z konieczności
4. Ubezpieczenie maszyn rolniczych AGROCASCO.
5. Ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Obowiązek ubezpieczenia się w zakresie ODPOWIEDZIALNOśCI CYWILNEJ dotyczy każdego rolnika. W ramach polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego zabezpieczysz siebie i wszystkie osoby pracujące w Twoim gospodarstwie na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim. Z polisy zostanie wypłacone odszkodowanie za szkodę na mieniu lub osobie, wyrządzoną czynem niedozwolonym.

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Obowiązek ubezpieczenia BUDYNKÓW znajdujących się W GOSPODARSTWIE ROLNYM dotyczy każdego rolnika. W ramach polisy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych zabezpieczysz:

 • budynki mieszkalne
 • budynki gospodarcze
 • inne budynki np. stodoły
 • kurniki towarowe

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia losowe takie jak m.in.:

 • ogień
 • huragan
 • powódź
 • grad
 • piorun

Ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych.


Ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych jest ubezpieczeniem dobrowolnym. W ramach polisy mienia w gospodarstwach rolnych zabezpieczysz następujące grupy mienia:

 • produkty rolne (ziemiopłody)
 • inwentarz żywy (zwierzęta gospodarskie, fermowe)
 • maszyny, urządzenia, narzędzia, nawozy, opał
 • ruchomości domowe m.in. meble, sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, elektronikę oraz stałe elementy

Ochrona WARTY obejmuje zdarzenia losowe takie jak:

 • pożar
 • huragan
 • gradobicie
 • uderzenie pioruna
 • powódź

Ubezpieczenie koni i bydła od padnięcia lub uboju z konieczności.


Rozszerzeniem oferty dla rolników jest ubezpieczenie, w ramach którego DODATKOWO można objąć ochroną KONIE i BYDŁO.W ramach polisy ubezpieczenia koni i bydła, zabezpieczysz straty powstałe w wyniku padnięcia lub uboju z konieczności spowodowane chorobą, przebytym zabiegiem czy nieszczęśliwym wypadkiem zwierząt.

CO WAŻNE:

Dla stada liczącego powyżej 5 sztuk zwierząt stosuje się zniżkę w wysokości 5%.

Ubezpieczenie maszyn rolniczych AGROCASCO.


Rozszerzeniem oferty dla rolników jest ubezpieczenie, w ramach którego DODATKOWO można objąć ochroną MASZYNY ROLNICZE.W ramach polisy ubezpieczenia AGROCASCO zabezpieczysz MASZYNY ROLNICZE, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji.

Ochrona WARTY - w zależności od wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia - obejmuje zniszczenia, uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • zdarzeń losowych takich jak: pożar, huragan, grad, itp.
 • kradzieży z włamaniem lub rozboju
 • zderzenia z innym pojazdem

CO WAŻNE:

Ubezpieczenie AGROCASCO może być zawierane również na okresy krótsze niż jeden rok.

Ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych.


Rozszerzeniem oferty dla rolników są ubezpieczenia, w ramach których DODATKOWO można objąć ochroną UPRAWY. W ramach polisy ubezpieczenia upraw zabezpieczysz jednoroczne rośliny uprawne oraz ich plony. Ochrona WARTY - w zależności od Twojego wyboru - obejmuje skutki:

 • pożaru
 • gradobicia
 • powodzi
 • huraganu

CO WAŻNE:

W ramach ubezpieczenia upraw możliwe jest objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji roślinnej będącej przedmiotem umowy kontraktacji.

 

Ubezpieczenia obowiązkowe 
Ubezpieczenia dobrowolne 
Finanse gospodarstwa rolnego